Supervizija

Supervizija u psihosocijalnom radu prvenstveno omogućava pomagačima da redovno razmatraju svoj rad s klijentima. Svrha supervizije je da osigura da se prepoznaju potrebe klijenta, da je pomagač usmjeren prema njima, te da se prati djelotvornost poduzetih intervencija.

Svjesni važnosti i značaja supervizije  Savez socijalnih radnika FBiH u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politika uz podršku Unicef-a BiH počeo sa pripremnim aktivnostima na uvođenju supervizije u socijalnom radu. Cillj je do karaja ove godine stvoriti uslove za specijalistički program supervizije u socijalnom radu. Na pripremama radi tim u sastavu  Lilja Clajvert, Sanela Pekić, Andrea Puhalić i Mirnes Telalović uz podršku pomoćnika ministra za rad i socijalnu politiku Miroslava Jurešića.

U Bosni i Hercegovi u razvoju je dijaloški model (švedski model).