KALENDAR AKTIVNOSTI ZA 2021.

SAVEZ SOCIJALNIH RADNIKA FBiH

 

# Naziv aktivnosti Datum realizacije Odgovorna/e osoba/e
Januar
Redovna sjednica Upravnog odbora Saveza socijalnih radnika FBiH 27.01.2021.  Sanela Pekić
Jednogodišnja edukacija stručnjaka za superviziju u socijalnom radu

– izrada priručnika o osnovama supervizije

Januar – decembar, 2021. Sanela Pekić
Februar
Webinar za studente: prezentacija određene oblasti socijalnog rada iz prakse Sanela Pekić

Samir Hrustić

Mart
Obilježavanje Međunarodnog dana socijalnog rada – centralna manifestacija 16.03.2021. Mirnes Telalović 

Upravni odbor

April
Trening – upravljanje projektnim ciklusom Sanela Pekić
Stručna edukacija  Sanela Pekić
Maj
Seminar „Dani socijalne zaštite u FBiH“

– fokus prvog dana na zagovaranje za status službene osobe

Mirnes Telalović
Redovna sjednica Upravnog odbora Saveza socijalnih radnika FBiH Sanela Pekić
Trening – medijsko predstavljanje Sanela Pekić
Septembar
Stručna edukacija Sanela Pekić
Oktobar
VI Međunarodna konferencija socijalnih radnika Mirnes Telalović
Redovna sjednica Upravnog odbora Saveza socijalnih radnika FBiH Sanela Pekić
Skupština Saveza FBiH Tarik Smailbegović
Novembar
Webinar za studente: prezentacija određene oblasti socijalnog rada iz prakse Sanela Pekić

Samir Hrustić

Decembar
Podrška i afirmacija volonterizma u FBiH

„Jedan dan volontirajmo“

05.12.2021. Mirnes Telalović
Redovna sjednica Upravnog odbora Saveza socijalnih radnika FBiH Sanela Pekić
Kontinuirano
Jačanje tehničkih i operativnih kapaciteta BiH Saveza

– web stranica

– lobiranje za sredstva i angažman sekretara Saveza

– izrada kalendara značajnih datuma

kontinuirano Mirnes Telalović
Saradnja sa udruženjima u Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori 

– studijske posjete

kontinuirano Mirnes Telalović
Posjet i sastanci sa višim organima vlasti, Institucijom ombdusmena, međunarodnim i domaćim nevladinim organizacijama kontinuirano Mirnes Telalović
Izrada Planova djelovanja ustanova socijalne zaštite u vanrednim okolnostima i procjene rizika kontinuirano Mirnes Telalović

Kantonalna udruženja